คำสมาส

ความหมาย การสมาสเป็นวิธีการย่นย่อคำของภาษาบาลีสันสกฤตตั้งแต่สองคำขึ้นไปให้เป็นคำเดียว เป็นวิธีการสร้างคำให้สละสลวย เป็นประโยชน์ในการแต่งคำประพันธ
หลักการสังเกต
  1. คำสมาสต้องเป็นคำบาลี สันสกฤต
  2. คำสมาสมีลักษณะคล้ายคำสองคำมาวางเรียงกัน เวลาอ่านมีเสียงสระต่อเนื่องกัน
  3. คำสมาสส่วนใหญ่จะแปลจากคำหลังมาคำหน้า
  4. คำ "พระ" ประกอบหน้าคำบาลี สันสกฤต จัดเป็นคำสมาส
  5. คำที่ลงท้ายด้วย ศาสตร์ กรรม ภาพ ภัย ศึกษา มักเป็นคำสมาส
ตัวอย่างคำสมาส กายสิทธิ์ กิตติคุณ เทศมนตรี โทรศัพท์ คุณภาพ รัตนตรัย
กาลเทศะ กิจวัตร เทศกาล ราชทูต สถานการณ์ อดีตกาล
กาฬโรค กุลบุตร เทศบาล ราชวงศ์ สาธารณสุข อริยบุคคล
สมาส-ชนไงคะ!

ก็เอาคำบาลีสันสกฤตสองคำมาวางเรียงกัน

ต่อไป