แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง คำสมาส คำสนธิ
  1. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
ก ภาษาไทย
ข วิทยาศาสตร์
ค สังคมศึกษา
ง พาณิชยกรรม

2. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
ก ธุรการ
ข ปกครอง
ค กิจกรรม
ง วิชาการ

3. ข้อใดเป็นคำสมาส
ก ประวัติบุคคล
ข ประวัติกวี
ค ประวัติการณ์
ง ประวัติสุนทรภู่


4. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
ก พุทธบริษัท
ข คุรุสภา
ค สันติธรรม
ง พลเรือน

5. ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
ก พระสลา พระเขนย
ข พระขรรค์ พระจันทร์
ค พระเนตร พระพักตร์
ง พระบาท พระชงฆ์


6. ข้อใดไม่ใช่คำสนธิ
ก วิทยาลัย
ข จุฬาภรณ์
ค นเรศวร
ง ธรรมศาสตร์

7. ข้อใดไม่ใช่คำสนธิ
ก ธนาคาร
ข มหัศจรรย์
ค ชีววิทยา
ง มโหฬาร


8. ข้อใดไม่ใช่คำสนธิ
ก นโยบาย
ข นวโลหะ
ค นโรดม
ง นรินทร์

9. ข้อใดไม่ใช่คำสนธิ
ก สุขภัณฑ์
ข สุขาภิบาล
ค สุขารมณ์
ง สุญญากาศ


10. ข้อใดไม่ใช่คำสนธิ
ก สุริโยทัย
ข พิษณุโลก
ค สุโขทัย
ง นราธิวาส

 

คุณได้คะแนน =

การเทียบค่าร้อยละ
10%= 1 คะแนน
20%= 2 คะแนน
30%= 3 คะแนน 40%= 4 คะแนน
50%= 5 คะแนน 60%= 6 คะแนน
70%= 7 คะแนน 80%= 8 คะแนน
90%= 9 คะแนน 100%= 10 คะแนน

ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50% ควรกลับไปศึกษาบทเรียนใหม่
แล้วทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง


กลับหน้าหลัก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน :