ยินดีต้อนรับสู่...ผลงานวิจัยของครู... โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
ที่ ชื่อ สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่องานวิจัย

1 นางรุ่งฟ้า รักษ์วิเชียร ภาษาไทย - การใช้บทเรียนมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

2 นางจริยา จิระวรพงศ์ ภาษาไทย - การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3 นางจันทนา ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย - การเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนและหลังเรียน
โดยใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- รายงานการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ส่งงาน

4 นายศรนรินทร์ กฤชทับทอง ภาษาไทย - การใช้แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
- การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม (Group Process)


5 นางสาววันทนีย์ ฤทธิคุปต์ ภาษาไทย - การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
- การใช้แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 43101
ภาษาไทย 12.1

6 นางชวนพิศ แก่นยิ่ง ภาษาไทย - การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้ชุดการอ่านคำควบกล้ำของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการสอนโดยใช้บทเรียน
สำเร็จรูป

7 นางรัตนา ภัทรนนท์ ภาษาไทย - การใช้บทเรียนด้วยตนเองเรื่องวัฒนธรรมกับภาษาเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

8 นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้ม ภาษาไทย - การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
- การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ส่งงาน
- การแก้ไขปัญหานักเรียนท่องอาขยานไม่ได้

9 นางเพชรล้ำ เกตุทัต ภาษาไทย - การใช้บทเรียนอิเลกทรอนิกส์ (E-book) เรื่องอิเหนา

10 นางสุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุล ภาษาไทย - รายงานการใช้แบบฝึกประกอบการสอนเรื่อง การใช้คำราชาศัพท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
- รายงานการใช้แบบฝึกประกอบการสอนเรื่อง การเขียนเรียงความ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

11 นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม ภาษาไทย - รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การอ่านเพื่อตีความ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
- การใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การเพิ่มคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

12 นางอาภรณ์ ฟุ้งลัดดา ภาษาไทย - การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างใช้วิจารณญาณวิชาภาษาไทย สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

13 นางการะเกด เรืองเดช ภาษาไทย - การสร้างแบบฝึกเรื่องเสียงในภาษาไทย วิชา ท 31101 ภาษาไทย 7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก

14 นางศวิตา ชมกลิ่น ภาษาไทย - รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จดหมายกิจธุระ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
- รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง คำสรรพนามและหน้าที่ของคำสรรพนาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

15 นางธนวรรณ นาคะรัต ภาษาไทย - การใช้ Swish เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเรื่อง
“กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

16 นางอุบลรัตน์ เกษไชย คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP

17 นางวิลาวรรณ มีสุขโข คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP

18 นางสาวเมตตา บุญประสพ คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม CAI

19 นายบุญเลิศ ดีอ่ำ คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม CAI

20 นางเรณู ศรีวัฒนสมบัติ คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม Power Point

21 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์ คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP เรื่อง เวกเตอร์สามมิติ

22 นางปรารถนา คงสกุล คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP
- รายงานการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ส่งงาน
- รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง อสมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

23 นางเบญจวรรณ อันชัยวงศ์ คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP

24 นายเผ่า อุตสาหะ คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น

25 นางสาวศิริประภา ปิยะสมิต คณิตศาสตร์ - การสร้างแบบฝึกทักษะ การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวน
ที่อยู่ในรูป เมื่อ

26 นางสาวนฤมล ซื่อสกุล คณิตศาสตร์ - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคลินิก
27 นางสุพิน ฟองจางวาง คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP

28 นางสายชล วนาธรัตน์ คณิตศาสตร์ - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์

29 นางสาวปฐมา เตียวตระกูล คณิตศาสตร์ - การพัฒนาจิตสำนึกของนักเรียน ในการเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์

30 นางสาวปาณัสม์กานต์ กนกพิทยาทร คณิตศาสตร์ - การเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

31 นายมนต์ชัย ทองทัพ คณิตศาสตร์ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

32 นางมาลินี นาทธนนันท์ คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบใช้ชุดการอสน WBI
กับการสอนปกติ

33 นายสันติ สานุ่ม คณิตศาสตร์ - การปรับพฤติกรรมความสนใจในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค 32101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
แผนการเรียนที่ 2 สาระการเรียนรู้ เรื่อง รากที่สองและรากที่สามของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- การปรับพฤติกรรมความสนใจในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค 32101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
แผนการเรียนที่ 2 สาระการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

34 นางอรุณีย์ จันทร์จำเนียร คณิตศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม GSP

35 นางสาวเบญจรัตน์ จารุรัตน์จามร คณิตศาสตร์ - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการครุสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ (CPTE) วิชา คณิตศาสตร์ 10.1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

36 นางสาวศิริลักษณ์ ลาวิณห์ ต่างประเทศ - การพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- การส่งเสริม “การรักการอ่าน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

37 นางสาวลาวัณย์ สบประสงค์ ต่างประเทศ - การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก
- การพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน (Public Speech) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
38 นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย ต่างประเทศ - การสอบถามและบอกทิศทาง

- การพัฒนาการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนจากสถานการณ์จริง ใช้ในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 10.2 เรื่อง Comparison

39 นางสุพาพร กิตินันทน์ ต่างประเทศ ความเข้าใจในการอ่านเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11

40 นางศรีบุญเรือน ทองสนธิ ต่างประเทศ - การสอนเรื่อง Tense โดยใช้บทคล้องจองช่วยจำ
- ความต้องการใช้บริการห้องศูนย์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

41 นางทัศภรณ์ จนิลรัตนะพงษ์ ต่างประเทศ - การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือเสริมทักษะนอกเวลา
- การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้เทคนิควิธีแบบ Mind-mapping

42 นางเอมอร สัมพันธรัตน์ ต่างประเทศ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทบาทสมมุติ
- การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้เทคนิควิธีแบบ Mind-mapping

43 นางสมถวิล กำแหง ต่างประเทศ เปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึก

44 นางอรวรรณ ทะกอง ต่างประเทศ - การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการดูรายการข่าวภาษาอังกฤษ
ทางทีวีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยโปรแกรม E-book เรื่องการหาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

45 นางอารี ทองทัพ ต่างประเทศ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องการอ่านหัวข้อข่าว วิชา อ40206
การอ่านหัวข้อข่าว โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องการอ่านแบบสรุปความ
วิชา อ40205 การอ่านแบบสรุปความ โดยใช้สื่อการอสอนมัลติมีเดีย

46 นางสาวรัตนา สุขาวห ต่างประเทศ - การศึกษาสาเหตุและปัญหาการสอบกลางภาค วิชาภาษฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- การสร้างและพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้ E-book วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

47 นางนงพร สุขสวัสดิ์ ต่างประเทศ - การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา อ42101 (ภาษาอังกฤษ 11.1) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2548

48 นางปลื้มจิต ธรรมพิทักษ์ ต่างประเทศ - การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-book วิชาภาษาฝรั่งเศส 3-4
(ฝ 40223-ฝ 40224) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง Conditional sentence (if clause)

49 นางปภาวี โพธิ์ทอง ต่างประเทศ - การแก้ปัญหานักเรียนเรียนอ่อน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
วิชาภาษาอังกฤษ ฟังพูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

50 นายอธิศ เดชะกะนิษฐ ต่างประเทศ - การออกเสียง/I/ และ /r/
- การแก้ปัญหา การใช้โครงสร้างประโยชน์ Passive Voice ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

51 นางสาววราภรณ์ น้อยวงศ์ ต่างประเทศ - การพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผลในการตอบคำถาม
การสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
- การพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

52 นางนิชรา องอาจบุญ ต่างประเทศ - การพัฒนาการเรียนรู้โดยเทคนิควิธีการสอนแบบ jigsaw ใช้ในการสอนภาษอังกฤษ
เรื่อง Passive Voice
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ โดยใช้สื่อการอสอนมัลติมีเดีย
เรื่อง Conditional Sentences วิชาภาษาอังกฤษ 10.2

53 นางกรุณา รัตนนาคะ ต่างประเทศ - รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- การใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ (E-book) เรื่อง Past Simple tense ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

54 นางสมพิศ ศิริ ต่างประเทศ - การพัฒนากาเรียนรู้โดยเทคนิควิธีการสอนแบบ Jigsaw ใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษเรื่อง Question Tag
- การพัฒนาการเรียนรู้โดยเทคนิควิธีการสอนแบบ Jigsaw ใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษเรื่อง Present tense

55 นางผกา นีลปานานนท์ ต่างประเทศ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ
วิชา อ 43102 (ภาษาอังกฤษ 12.2) โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
- Parts of Speech กับการเขียนประโยคและบทความสั้น ๆ
วิชา ภาษาอังกฤษ 12.1 (อ 43101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

56 นางวิไลวรรณ ถิรพงศ์พันธ์ ต่างประเทศ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
57 นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์ ต่างประเทศ - การพัฒนาการอ่านออกเสียงบทความภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

58 นายสมพงษ์ ฉายะสุโข ต่างประเทศ - การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (main idca) โดยใช้การทำแบบฝึกจากสื่อมัลติมีเดีย
- การจำแนกคำศัพท์ให้อยู่ในกลุ่ม (family) เดียวกัน

59 นายเดชา สุทธิประภา ต่างประเทศ - แก้ปัญหาการใช้กริยาช่องที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

60 นางวนิดา ปานสมบัติ วิทยาศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต
วิชาชีววิทยา โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องการแบ่งเซลล์วิชาชีววิทยา
โดยใช้สื่อการสอน E-book

61 นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน วิทยาศาสตร์ - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและเจตคติที่มีต่อวิชาที่เรียนโดยใช้เทคนิค
วิธีสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548
จำนวน 34 คน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

62 นางสุพิศ หลักธงชัย วิทยาศาสตร์ - การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียน
มีส่วนร่วม (Cooperative Learning) ในรายวิชา ฟิสิกส์ 3 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
- การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียน
มีส่วนร่วม (Cooperative Learning) ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 (ฟิสิกส์)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12

63 นางสุจินตนา โพธินำแสง วิทยาศาสตร์ - การแก้ไขนักเรียนเข้าเรียนช้า

64 นางเสาวคนธ์ คุ้มปากพิง วิทยาศาสตร์ - การช่วยนักเรียนที่อ่อนคณิตศาสตร์ให้สามารถคิดคำนวณโจทย์ปัญหา
เรื่อง แรงเสียดทานและคานได้
- การสำรวจมีส่วนร่วม (Cooperative Learning) ในรายวิชาฟิสิกส์ 3 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

65 นายอุบล หินตั้ง วิทยาศาสตร์ - การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียน
มีส่วนร่วม (Cooperative Learning)

66 นางกรองทิพย์ กฤชทับทอง วิทยาศาสตร์ - การแก้ไขนักเรียนเข้าเรียนช้า

67 นางธนัตติยา ตันเจริญ วิทยาศาสตร์ - การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและมาโรงเรียนสาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10

68 นางวารุณี วิจิตรพล วิทยาศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเจตคติเรื่องโครโมโซมและ
การแบ่งเซลล์ วิชาวิทยาศาสตร์ 9 โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
- ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 9 รหัส ว 33101

69 นางธิราภรณ์ เผือกทอง วิทยาศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติเรื่องสารอาหาร (คาร์โบไฮเดรต)
วิชา ว 32101 วิทยาศาสตร์ 8 โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติเรื่องทรัพย์ในดิน วิชา ว 32101
วิทยาศาสตร์ 8 โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย

70 นายคนึง บัวอ้น วิทยาศาสตร์ - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อ CAI เรื่อง ความต้านทาน วิชา ฟิสิกส์ 4
รหัสวิชา ว 40204 ฟิสิกส์

71 นางฐานียา ว่องวิญญู วิทยาศาสตร์ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องต่อมไร้ท่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย
วิธีการ Cooperative Learning และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยาย
ในชั้นเรียน
- การพัฒนาเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ที่จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

72 นางชไมพร ภุมรินทร์ วิทยาศาสตร์ - “ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ สอวน.”
- “เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานพลังงานและโมเมนตัม
ระหว่างนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และนักเรียนในโครงการปกติ”

73 นายธนัตถ์ เอมหยวก วิทยาศาสตร์ - การพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนโมดูล

เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ

- การใช้ กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
74 นายตรีเทพ ทับแก้ว วิทยาศาสตร์ - การช่วยนักเรียนให้แก้สมการ ในการคิดคำนวณเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าและการคิดค่า

ไฟฟ้า

- การกระตุ้นนักเรียนบางกลุ่มที่เข้าห้องเรียนช้า
75 นางสมปอง จันทราวุธ วิทยาศาสตร์ - การพัฒนาศัยกภาพของนักเรียนด้วยการเลือกคะแนน

- การเปรียบเทียบการสอนระหว่างการใช้สื่อมัลติมีเดียกับครูผู้สอนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
76 นายชวลิต สร้อยสุวรรณ วิทยาศาสตร์ - การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน แบบนักเรียน

มีส่วนร่วม (Cooperative Learning) ในรายวิชา เคมี 4 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
77 นางวัชรี วงศ์ปัญญา วิทยาศาสตร์ - การสอนเรื่องเลนส์ โดยสื่อมัลติมีเดีย (Swish)
78 นางศรีจันทร์ กลิ่นรอด วิทยาศาสตร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส
วิชาเคมี 2 โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี
วิชา เคมี 3 ว 40223 โดยใช้สื่อการสอน E-book

79 นายธีรศักดิ์ มั่นยุติธรรม วิทยาศาสตร์ - “นักเรียนจำค่า cos และ sine มุมต่าง ๆ ที่จำเป็นในรายวิชาฟิสิกส์ไม่ได้”
- “นักเรียนใช้ log ฐานสิบ ที่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องเสียงไม่ได้”

80 นายชูชาติ รอดถาวร สุขศึกษาและพลศึกษา - เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ การตีลูกหน้ามือ-
หลังมือ กีฬาแบดมินตันระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

81 นางสาวพีรดา บัวกลิ่น สุขศึกษาและพลศึกษา - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น โดยใช้แบบฝึกตัวอักษะคันจิ
- การใช้บทเรียน E-book สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

82 นางอรพินธ์ กังวาลวัฒนศิริ สุขศึกษาและพลศึกษา - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ E-book

83 นางเนตรนภา บดีรัฐ สังคมศึกษาฯ - การใช้กระบวนการกลุ่มแบบโครงงานการเรียนสังคมศึกษา เพื่อเปรียบ
ความพึงพอใจในการเรียนเรื่องปัญหาและผลกระทบจากภูมิปัญญามนุษย์
ในวิชาสังคมศึกษา ส 43102 การศึกษากลุ่มทดลองชั้น ม.6
- การฝึกความเพียรพยายามโดยใช้ใบงาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

84 นางเตือนใจ หินตั้ง สังคมศึกษาฯ - ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ปัญหาสังคมไทย รหัส ส 40203 เรื่องปัญหา
สังคมไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการสร้างเจตคติ
แทรกกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.11 และ 5.12
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

85 นางวรรณภา พานิช สังคมศึกษาฯ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกหัด
เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ E-book

86 นางภิญญา อินทร์ปนาม สังคมศึกษาฯ - การปรับพฤติกรรมความสนใจเรียน วิชา การปกครองไทย แผนการสอนที่ 9
เรื่องความมั่นคงทางการปกครองของไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
- การปรับพฤติกรรมความสนใจเรียน วิชา กฎหมายเพื่อชีวิต แผนการสอนที่ 9
เรื่องภาษากฎหมาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

87 นางสุธีรา เฟื่องปรางค์ สังคมศึกษาฯ - การพัฒนาการสอนแบบวิธีการผลิตสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเมืองการปกครอง
สมัยอยุธยา วิชาประวัติศาสตร์ (ส 32101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

88 นางศิริภรณ์ ประเสริฐปาลิฉัตร สังคมศึกษาฯ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทวีปออสเตรเลียและประเทศหมู่เกาะ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม
วิชาภูมิศาสตร์ (ส 32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

89 นายบุญชู ด้วงภู่ สังคมศึกษาฯ - การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ส่งงาน
- การใช้แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

90 นางนิภา ณ กรม สังคมศึกษาฯ - แบบฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้อริยสัจ 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
91 นางนิภา บัวอ้น สังคมศึกษาฯ - การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ วิชาสังคมศึกษา 11.1 รหัสวิชา ส 42101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

92 นางสุธิดา จันต๊ะวงค์ สังคมศึกษาฯ - รายงานการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้เรื่องการใช้แผนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548

93 นางจรินรัตน์ พร้อมมูล สังคมศึกษาฯ - การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้สื่อการสอน Power Point วิชา ส 43101
เรื่อง อารยธรรมที่เป็นพื้นฐานความเจริญของสังคมตะวันตก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องความกว้าหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิชา ส 43102 โดยใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10

94 นางสาวสาคร สุดแสวง สังคมศึกษาฯ - การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้สื่อการอสนแบบออนไลน์ด้วยระบบ
Chalermkwansatree E-learning ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101
สาระเศรษฐศาสตร์การศึกษากลุ่มทดลองชั้น ม.1.10

95 นางสมลักษณ์ บุญโห้ สังคมศึกษาฯ - การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้สื่อการอสนแบบออนไลน์ด้วยระบบ
Chalermkwansatree E-learning ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101
สาระเศรษฐศาสตร์การศึกษากลุ่มทดลองชั้น ม.1.9

96 นายสุรกิจ เฉลิมวิริยะสกุล ศิลปะ - การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านดนตรีสากลโดยการเปิดสอนกิจกรรม
การขับร้องสากลในชั่วโมงกิจกรรมตามระเบียบเพื่อลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านลบ
ของนักเรียน
- การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพนักเรียนในการเรียนปฏิบัติเป่าขลุ่ยเรคคอเดอร์
ของนักเรียนจำนวนมาก (1ห้อง / 50-56 คน) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบวงดนตรี
วงใหญ่ (แบบวงดุริยางค์หรือแบบวงโยธวาทิต)

97 นางอารยา เพชรสวัสดิ์ ศิลปะ - การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการปฏิบัติหน้าที่นาฏศิลป์ไทย

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแสดงออกของนักเรียน

98 นางศศิธร นักปี่ ศิลปะ - การเรียนขับร้องเพลงไทยอย่างไรจึงจะน่าสนใจ
- ทำอย่างไรนักเรียนจะพัฒนาการเรียนปฏิบัติขลุ่ยไทย

99 นางนรัมภา โรจนตระกูล ศิลปะ - การใช้เทคนิคการสอนแบบ SIAD, JIGASW และ TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการทำงานร่วมกันในวิชาศิลปะ 11.1-11.2 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
- การพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมวงมโหรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

100 นายสมบัติ วัฒนากุล ศิลปะ - การสร้างและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการสอนกิจกรรมวงโยธวาทิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- การสร้างและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการการสอนดนตรีสากล
วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทด ศิลปะ - การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

102 นางอัจฉรา นาคเมธี การงานอาชีพฯ - โครงการพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่เน้น
(คหกรรม) นักเรียนเป็นสำคัญ

103 นางวีระวรรณ์ สาระวรรณ การงานอาชีพฯ - การสร้างและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการการมาตรฐานสู่การดำรงชีวิต
(คหกรรม) อาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 (งานบ้าน) ง 31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7 (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

104 นางรสสุคนธ์ ขาวสะอาด การงานอาชีพฯ - ปรับพฤติกรรมการไม่นำอุปกรณ์การประดิษฐ์มาเรียน วิชางานประดิษฐ์
(คหกรรม) ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
- การปรับพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงต่อเวลา วิชางานประดิษฐ์ (ง 33103)
ของนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

105 นางกัลยา สิงหประเสริฐ การงานอาชีพฯ - การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา การงานอาชีพและ
(คหกรรม) เทคโนโลยี 7 (งานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- การสร้างและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการมาตรฐานสู่การดำรางชีวิต
อาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 (งานบ้าน) ง 31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

106 นางสาวมณี ด่านวิไล การงานอาชีพฯ - พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรายวิชา ขนมไทย รหัสวิชา ง 41222
(คหกรรม) แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เทคนิค การประกอบอาหาร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1-4.8
- พัฒนาการเรียนรู้ วิชาอาหารไทย รหัสวิชา ง 41221 แผนการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง หลักการจัดอาหารประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1-4.8

109 นางเพ็ญพิศ สุคันธศิลป์ การงานอาชีพฯ - พัฒนาการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพฯ 10.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1
(คหกรรม) เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน
- พัฒนาการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพฯ 10.2 แผนการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง อาหารและโภชนาการ

108 นางศิริพร สารชาติ การงานอาชีพฯ - การสำรวจวัสดุในท้องถิ่นนำมาจัดตกแต่งดอกไม้
(คหกรรม) - การนำสมาธิมาใช้ในกรเรียนการสอนงานดอกไม้สด

109 นางภัทรภรณ์ ชนะแก้ว การงานอาชีพฯ - การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ถนัดงานฝีมือการประดิษฐ์
(คหกรรม)

110 นางสาวอัญชลี นิยมญาติ การงานอาชีพฯ - การสร้างและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(คหกรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- การเขียนโครงงานอาหาร เพื่อนำไปสู่การประกอบอาหาร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

111 นางสิริรัตน์ จีนใจตรง การงานอาชีพฯ - พัฒนาทักษะ การงานประดิษฐ์ จาห้องเรียนธรรมชาติ
(คหกรรม)

112 นางสัจจยา บุญคง การงานอาชีพฯ - การสร้างและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณากร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(อุตสาหกรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- การสร้างและพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการ การอ่านแบบเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

113 นางนภาพร อ่อนลิ้ม การงานอาชีพฯ - การปรับพฤติกรรมความสนใจเรียน วิชา ง 40285 บัญชี 1 แผนการสอนที่ 2
(พาณิชยกรรม) เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- การปรับพฤติกรรมความสนใจเรียน วิชา ง 40286 บัญชี 2 แผนการสอนที่ 2
เรื่องการทำงบดุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อ.เมือง จ. พิษณุโลก

114 นางลลิตา ประวันเตา การงานอาชีพฯ - การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโครงงาน
(พาณิชยกรรม) - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการอสนด้วย WBI

115 น.ส.ทิพยวรรณี พ่วงกระทุ่ม การงานอาชีพฯ - การใช้แบบเรียนสำเร็จรูปแก้ปัญหานักเรียนที่มีความรู้เรื่อง จดหมายธุรกิจ
(พาณิชยกรรม) ต่ำกว่าระดับที่เรียน

116 น.ส.สุวัฒนา กาญจนกุล การงานอาชีพฯ - การพัฒนาทักษะการแก้ไขเครื่องพิมพ์ดีดขัดข้องเบื้องต้น
(พาณิชยกรรม)
117 นางรติยา บ่างรักขิต การงานอาชีพฯ - การศึกษาเรื่องการประกอบธุรกิจ จะมีปัญหาว่านักเรียนไม่มีประสบการณ์ตรง
(พาณิชยกรรม)
118 นางเบญจวรรณ สว่างทรัพย์ การงานอาชีพฯ - การสร้างความสามัคคีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12
(พาณิชยกรรม)
119 นางสาวจิรนุช มั่นเจริญศิริ การงานอาชีพฯ - ศึกษาการสร้างและพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
(พาณิชยกรรม) นักเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี12.1 งานธุรกิจระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6


120 นางน้อย ราตรีประสาทสุข การงานอาชีพฯ - การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา
(พาณิชยกรรม) การขาย เรื่อง กระบวนการขาย ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ปีการศึกษา 2548

121 นางเอื้อมพร ภูศรีเทศ การงานอาชีพฯ - ศึกษาการับประทานอาหารค่ำอย่างเป็นพิธีการ (Dinner) ของนักเรียน
(พาณิชยกรรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.11 และ 6.12
- ศึกษาการพิมพ์ทักษะแก้ไขข้อบกพร่องในการพิมพ์ดีดไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10

122 นายกายสิทธิ์ สากระแสร์ การงานอาชีพฯ - การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการอสนในรายวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
(เกษตรกรรม) รหัสวิชา ง 30242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- การปรับผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
รหัสวิชา ง 30242 ของนักเรียนชั้น ม.2.2

123 นางทัศนีย์ พุ่มคำ การงานอาชีพฯ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียน
(คอมพิวเตอร์) โปรแกรม วิชา ง 40204 การใช้สื่อมัลติมีเดีย
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
รายวิชา ง 33101 การงานอาชีพฯ 9 โดยใช้สื่อการสอน E-book

124 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย การงานอาชีพฯ - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี ของนักเรียน
(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9

125 นางสาวสว่าง เจริญสมบัติ การงานอาชีพฯ - ผลของการใช้สื่อการสอนบนเว็บ เรื่อง สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

126 นางสุวนิตย์ วัฒนศัพท์ แนะแนว - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของงานแนะแนว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2547
- การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
- รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของงานแนะแนว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2548

127 นางสานิลัช ทิพย์รัตน์มงคล แนะแนว - ความต้องการการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
- ต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

128 นางละไม มารศรี แนะแนว - พัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรียนดีเรียนอย่างไร
- พัฒนาผู้เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

129 นางสมพร ธาราวุฒิ แนะแนว - การพัฒนาการเรียน กิจกรรมแนะแนว โดยใช้สื่อการสอน E-book

130 นางสาวบงกชรัศม์ จันทรวงศ์ แนะแนว - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของงานแนะแนว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2548
- การสร้างกิจกรรมการกล้าตัดสินใจ ที่เหมาะสมกับตนเอง
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)