ภาพจากเรื่องรามเกียรติ์
ประวัติทศกัณฐ  ทศกัณฐ                               นางมณโฑ   ประวัตินางมณโฑ

ประวัติกุมภกรรณ  กุมภกรรณ                                     พิเภก ประวัติพิเภก

ประวัติพระราม   พระราม                                            สีดา   ประวัติสีดา

ประวัติพระลักษณ์  พระลักษณ์                                  องคต  ประวัติองคต

  ประวัติหนุมาน  หนุมาน                                             สุครีพ   ประวัติสุครีพ