บุคลากรที่ผ่านการทำผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
จำนวน  62 คน  บริหาร 5 คน  ผู้สอน 57 คน

1.  นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2552
2.  นายสมศักดิ์  พุ่มสลุด  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  2549
3.  นายศาศวัต  ประทุมรัตน์  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2551
4.  นางรัชนี  คลังเงิน  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2551 
5.  นางรุ่งฟ้า  รักษ์วิเชียร ครู คศ.3 2534
6.  นางสาวนลินรัตน์  จารุรัตน์คีรี  ครู คศ.3 2537
7. นางกระจ่างจิตร ครู คศ.3 2538
8.  นางสาวปาณัสม์กานต์  กนกพิทยาทร  ครู คศ.3 2539
9.  นางแสงเทียน  เพ็งคุ้ม ครู คศ.3 2540
10. นางมนสุรีย์  ก่องตาวงษ์  ครู คศ.3 2541
11.  นายประพัทธ์  เหมาคม ครู คศ.3 2542
12.  นางประภา  บุญยนต์  ครู คศ.3 2545
13.  นางเพ็ญจันทร์  โชติรัตนศักดิ์  ครู คศ.3 2546
14.  นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก ครู คศ.3 2546
15.  นางสำเนา  แก้วดา ครู คศ.3 2548
16.  นางศศิธร  นักปี่ ครู คศ.3 2549
17.  นางอรพินธ์  กังวาลวัฒนศิริ ครู คศ.3 2549
18.  นางอารยา  เพชรสวัสดิ์ ครู คศ.3 2549
19.  นางมาลินี  นาทธนนันท์ ครู คศ.3 2549
20.  นางศิริลักษณ์ ลาวิณห์ ครู คศ.3 2550
21.  นางนรัมภา  โรจนตระกูล ครู คศ.3 2550
22.  นางสาวเพ็ญจันทร์  ทวีวัฒนกุล ครู คศ.3 2550
23.  นายธนัตถ์ เอมหยวก ครู คศ.3 2550
24.  นางอรดี  มานักฆ้อง ครู คศ.3 2550
25.  นายสันติ  สานุ่ม ครู คศ.3 2550
26.  นางอัจฉรา  นาคเมธี ครู คศ.3 2551
27.  นางฐานียา  ว่องวิญญู ครู คศ.3 2551
28.  นางสมลักษณ์  บุญโห้ ครู คศ.3 2551
29.  นางศิริภรณ์  ประเสริฐปาลิฉัตร ครู คศ.3 2551
30.  นางผกามาศ  บุญเผือก ครู คศ.3 2551
31.  นางรัตนา  ภัทรนนท์ ครู คศ.3 2551
32.  นางศวิตา  ชมกลิ่น ครู คศ.3 2551
33.  นางรสสุคนธ์  ขาวสะอาด ครู คศ.3 2551
34.  นางธนัตติยา  ตันเจริญ ครู คศ.3 2551
35.  นางเรณู  ศรีวัฒนสมบัติ ครู คศ.3 2551
36.  นางสาวสุรางค์  ประทุมโทน ครู คศ.3 2551
37.  นายสามารถ  วนาธรัตน์ ครู คศ.3 2551
38.  นางสายชล วนาธรัตน์ ครู คศ.3 2551
39.  นางรัชนีวรรณ  กาญจนนันท์ ครู คศ.3 2551
40.  นางสุจินตนา  โพธินำแสง ครู คศ.3 2551 
41.  นางสาวรัตนา  สุขาวห ครู คศ.3 2552 
42.  นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง ครู คศ.3 2552 
43.  นางวิลาวรรณ  มีสุขโข ครู คศ.3 2552 
44.  นางปรางค์ทอง  แทบศรี ครู คศ.3 2552 
45.  นางนิภา  บัวอ้น  ครู คศ.3 2552 
46.  นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล  ครู คศ.3 2552 
47.  นางสุิริรัตน์  จีนในตรง  ครู คศ.3 2552 
48.  นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้ม  ครู คศ.3 2552 
49.  นางจันทนา  ศิลปศาสตร์  ครู คศ.3 2552 
50.  นางสาวอภิญญา  ม่วงแพร  ครู คศ.3 2552 
51.  นางสุธิดา  จันต๊ะวงค์  ครู คศ.3 2552
52.  นางอมรรัตน์  เงารังษี  ครู คศ.3 2553 
53.  นางกรองทิพย์  กฤชทับทอง  ครู คศ.3 2553 
54.  นายอุบล  หินตั้ง  ครู คศ.3 2553 
55.  นางสาวสุนทรี  เซี่ยงว่อง  ครู คศ.3 2553 
56.  นางปภาวี  โพธิ์ทอง  ครู ค.ศ.3 2553
57.  นางสมถวิล  กำแหง  ครู ค.ศ.3 2553
58.  นางฉวีวรรณ  ศรีนาง  ครู ค.ศ.3 2553
59.  นางโกสุม  ชัยรัตน์ ครู ค.ศ.3 2553
60.  นางเสาวคนธ์  คุ้มปากพิง  ครู ค.ศ.3 2553
61.  นางวารุณี  วิจิตรพล  ครู ค.ศ.3 2553
62.  นางศรีจันทร์  กลิ่นรอด  ครู ค.ศ.3 2553

-----------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2011 เวลา 09:24 น. )