ครูดีเด่น
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 2553

ผู้บริหาร
1. นางสุมนา พุ่มประพาฬ 
    - ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา 2543
    - ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2545 
    - ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2547
ครูผู้สอน
1.
นางรุ่งฟ้า รักษ์วิเชียร
    - ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2528
    - ได้รับรางวัลครูแม่แบบภาษาไทย 2536
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบ สกศ. 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
2. นางจริยา จิระวรพงศ์
    - ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2530
    - ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กรมสามัญศึกษา 2530
    - ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก 2531
    - ได้รับรางวัลครูแม่แบบภาษาไทย 2537 
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูเกียรติยศปฏิบัติการเรียนรู้ 2545
3. นางสาวนลินรัตน์ จารุรัตน์คีรี
    - ได้รับรางวัลครูแม่แบบคณิตศาสตร์ 2537
    - ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภทผู้สอน 2537
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูเกียรติยศปฏิรูปการเรียนรู้ 2545
4. นางรัตนา ภัทรนนท์
    - ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2534
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
5. นางสุภาภรณ์? สงวนให้
    - ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2535
    - ได้รับรางวัลครูแม่แบบสังคมศึกษา 2537
6. นางสาววันทนีย์ ฤทธิคุปต์
    - ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2536
7. นางประภา? บุญยนต์
    - ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูดีศรีศึกษา 2545
8. นางสาวปฐมา เตียวตระกูล
    - ได้รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2534
9. นายสุวัฒน์? ศรีทอง
    - ได้รับรางวัลครูจริยธรรมดีเด่น 2535
10 นายประพัทธ์ เหมาคม  
    - ได้รับรางวัลครูเกษตรผู้มีผลงานดีเด่น 2536
11. นางสมปอง จันทราวุธ
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2537
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
12. นายรังษี งูทิพย์
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2538
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา?2545
13. นางมนสุรีย์ ก่องตาวงษ์
    - ได้รับรางวัลครูแม่แบบวิทยาศาสตร์ 2538
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
14. นางสาวปาณัสม์กานต์ กนกพิทยาทร
    - ได้รับรางวัลครูแม่แบบคณิตศาสตร์ 2540
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
15. นางสำเนา แก้วดา

    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
16. นางรสสุคนธ์ ขาวสะอาด
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2541
17. นางกอบแก้ว ยลพันธุ์
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2543
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูดีมืออาชีพ 2540
    - ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา 2552
18. นางเบญจวรรณ? อินชัยวงศ์
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2543
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
19. นางเนตรนภา บดีรัฐ
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
20. นายภาสกร บุญนิยม
    - ได้รับรางวัลครูเนตรนารีดีเด่น
    - ได้รับรางวัลครูผู้จัดกิจกรรมดีเด่น
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
21. นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
22. นางผกามาศ บุญเผือก
    - ได้รับรางวัลครูดีศรีศึกษา 2549
    - ได้รับรางวัลครูดีมืออาชีพ 2550
23. นางฐานียา ว่องวิญญู
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูดีศรีศึกษา 2549
    - ได้รับรางวัลครูดีมืออาชีพ 2550
24. นางวันเพ็ญ? ตาริยะ
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
25. นางวารุณี วิจิตรพล
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
26. นางสมพร ธาราวุฒิ
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
27. นางนิชรา องอาจบุญ
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
28. นางเอมอร สัมพันธรัตน์
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
29. นางกรองทิพย์ กฤชทับทอง
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
30. นางสาวศิริประภา ปิยะสมิต
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
31.นายวิเชียร เซี่ยงว่อง
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
32. นางเทพี ด้วงภู่
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
33. นางทัศภรณ์ จนิลรัตนพงษ์
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
34. นางการะเกด เรืองเดช
    - ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น 2544
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
35. นายศรนรินทร์ กฤชทับทอง
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
    - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
    - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
36. นางศรีบุญเรือน ทองสนธิ
    - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
37. นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม
   - ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2545
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
38. นางสาวอภิญญา ม่วงแพร
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
   - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
39. นายสามารถ วนาธรัตน์
   - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2543
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2544
40. นางสาวศิริลักษณ์ ลาวิณห์
   - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
   - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
   - ได้รับรางวัลครูดีเด่นภาษาฝรั่งเศส 2551
41. นางอรพินธ์ กังวาลวัฒนศิริ
   - ได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น 2542
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
   -ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
42. นางสาวลาวัณย์ สบประสงค์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
   - ได้รับรางวัลครูต้นแบบกรมสามัญศึกษา 2545
43. นางวนิดา ปานสมบัติ
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
44. นางศรีจันทร์ กลิ่นรอด
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
45. นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
46. นางทวีสุข ฤทธิรังศรีโรจน์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
47. นางนิภา บัวอ้น
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
48. นายคนึง บัวอ้น
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
49. นายธนัตถ์ เอมหยวก
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
50. นางเตือนใจ หินตั้ง
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
51. นางอรุณีย์ จันทร์จำเนียร
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
52. นางสุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุล
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
53. นางวิไลวรรณ? ถิรพงศ์พันธ์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
54. นางสาววราภรณ์ น้อยวงศ์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
55. นายสันติ? สานุ่ม
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
56. นางมาลินี นาทธนนันท์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
57. นางเรณู ศรีวัฒนสมบัติ
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
58. นางจันทนา ศิลปศาสตร์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
59. นางสมถวิล กำแหง
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
60. นางรสสุคนธ์ ขาวสะอาด
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
61. นางธัญญะรัตน์ รัตนพงศ์นิธิ
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
62. นางศิริภรณ์ ประเสริฐปาลิฉัตร
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
63. นางชวนพิศ แก่นยิ่ง
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
64. นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
65. นายบุญชู ด้วงภู่
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
66. นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
67. นางวรรณภา พานิช
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
68. นางสุพาพร กิตินันทน์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
69. นายประจวบ พุ่มน้อย
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
70. นายนิโรจน์ นนท์นา
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
71. นายนุชา มุดาลอย
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
72. นางเพ็ญพิศ? สุคันธศิลป์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
73. นางวีระวรรณ์ สาระวรรณ 
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
74. นางสาวมณี ด่านวิไล
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
75. นางอัจฉรา นาคเมธี
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
76. นางสิริรัตน์ จีนใจตรง
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
77. นางสุธีรา เฟื่องปรางค์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
78. นางอารยา เพชรสวัสดิ์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
79. นางศิธิธร นักปี่
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
80. นางเพชรล้ำ เกตุทัต
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
81. นางสาวเมตตา บุญประสพ
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
82. นางสุธิดา จันตีวงค์
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
83. นางวิลาวรรณ มีสุขโข
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
84. นางศวิตา ชมกลิ่น
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
85. นายเผ่า อุตสาหะ
   - ได้รับรางวัลครูแกนนำกรมสามัญศึกษา 2545
86. นายวิเชียร เซี่ยงว่อง
   - ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา? 2552

--------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2011 เวลา 09:23 น. )