ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยการเรียนรู้ ท 40211 สืบสานวรรณคดี

คำอธิบายรายวิชา

ท 40211 สืบสานวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / 1 หน่วยกิต

ศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณี ให้รู้เรื่องตลอดโดยสังเขป อ่านเฉพาะตอนที่สำคัญในเชิงวรรณศิลป์ ตอนที่ทำให้เห็นสภาพชีวิตสมัยบรรพบุรุษ ตอนที่ทำให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และตอนที่เกี่ยวกับศิลปะสาขาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ตัวละครที่สำคัญ แนวคิด และคุณค่าโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนมีความรู้เรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณี สามารถ
วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ แนวคิด คุณค่าของเรื่อง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้
การอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณี การวิเคราะห์วรรณคดีโดยใช้หลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้นพิจารณาเรื่องที่อ่าน และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน


หน่วยการเรียนรู้ที่

แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เวลา/ชั่วโมง
1
1
บทนำเรื่องรามเกียรติ์
3
2
เนื้อเรื่องรามเกียรติ์
3
3
วิเคราะห์เรื่องรามเกียรติ์
2
4
ละครเรื่องรามเกียรติ์

2
2
5
บทนำเรื่องอิเหนา
3
6
เนื้อเรื่องอิเหนา
3
7
วิเคราะห์เรื่องอิเหนา
2
8
ละครเรื่องอิเหนา
2
 
3
9
บทนำเรื่องขุนช้างขุนแผน
3
10
เนื้อเรื่องขุนช้างขุนแผน     
3
11
วิเคราะห์เรื่องขุนช้างขุนแผน    
2
12
ละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
2
 
4
13
บทนำเรื่องพระอภัยมณี
3
14
เนื้อเรื่องพระอภัยมณี
3
15
วิเคราะห์เรื่องพระอภัยมณี
2
16
ละครเรื่องพระอภัยมณี
2

การประเมินผล

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
งานก่อนกลางภาค 15 คะแนน
คุณลักษณะก่อนกลางภาค 10 คะแนน
สอบกลางภาค 20 คะแนน
งานหลังกลางภาค 15 คะแนน
คุณลักษณะหลังกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 30 คะแนนการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
การอ่าน 20 คะแนน
การคิดวิเคราะห์ 50 คะแนน
การเขียน 30 คะแนน